Regulamin sklepu internetowego

Sklep internetowy MP by Paula, dostępny pod adresem www.mpbypaula.pl, prowadzony jest przez Paulę Mijakowską z siedzibą na ul. Zalesie 1e, 62-090 Mrowino.

Kontakt ze sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Kipi Design Paula Mijakowska, ul. Mieczysława Jastruna 2, 60-461 Poznań.
 2. Adres email Sprzedawcy: info@mpbypaula.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 885 222 258
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 25 1140 2017 0000 4002 1248 7205
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10-17 od poniedziałku do piątku

Regulamin zakupów

 1. Sklep internetowy MP by Paula prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia przyjmowane są przez stronę www.mpbypaula.pl.
 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie MP by Paula są nowe, ręcznie wykonane lub dekorowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Wszystkie zamówienia w sklepie MP by Paula są zamówieniami z obowiązkiem zapłaty.
 4. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklepu MP by Paula są cenami brutto. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Do ceny tej nie doliczane są inne koszty za wyjątkiem kosztów wysyłki.
 5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości email na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości email zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 6. Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Kupujący ponosi koszty dostawy określone w cenniku dostawy. Kupujący ma możliwość wyboru sposobu wysyłki z opcji dostępnych w cenniku dostawy, może też odebrać towar osobiście w Poznaniu.
 7. Przesyłki są dostarczane Pocztą Polską zazwyczaj w ciągu 1-3 dni, a przesyłki kurierskie w przeciągu 1-2 dni roboczych. 


 8. Koszty dostawy podane są podczas składaniu zamówienia w kroku 3 (Sposób dostawy).

Forma płatności

 1. Przelew. Po zarezerwowaniu zamówionego towaru/usługi w sklepie internetowym, wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. Niezwłocznie po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie firmy zamówienie jest realizowane. W przypadku nie zaksięgowania przelewu na koncie sprzedawcy po 7 dniach od złożenia zamówienia, zamówienie uznawane jest za anulowane.
 2. Za pobraniem - gotówką przy odbiorze towaru.
 3. Kartą kredytową/debetową za pośrednictwem PayPal.

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, odsyłając Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, otrzymania przesyłki. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 5. Do zwrotu należy dołączyć uzupełniony formularz zwrotu który można pobrać ze strony www.mpbypaula.pl z zakładki “Zwroty i wymiana
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 7. Zwrotowi podlega tylko towar pełnowartościowy, nie noszący oznak użytkowania. Można zapoznać się z jego wyglądem, jeżeli jednak rozważasz jego zwrot, produkt musi być nieuszkodzony i czysty.
 8. Gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, koszty dostawy do klienta ponosi sklep.
 9. Skutki odstąpienia od Umowy:
 • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, dokonane płatności z wyjątkiem kosztów przesyłki.
 • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

 • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 4. Reklamację lub zwrot należy dokonać maksymalnie 14 dni od daty otrzymania produktu.
 5. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru na adres zawarty w niniejszym regulaminie wraz z wypełnionym formularzem, który można pobrać ze strony www.mpbypaula.pl z zakładki “Zwroty i wymiana”. Do przesyłki powinien być dołączony oryginalny dowód zakupu.
 6. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep przesyłki listowej zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Sklep wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy w ciągu 14 dni.
 7. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie MP by Paula, które w indywidualnych przypadkach podlegając pisemnym ustaleniom (dotyczy zmian w produktach wykonanych na indywidualne zamówienie klienta). Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie. 
 2. Niniejszy regulamin dostępny jest w zakładce regulamin, oraz udostępniony jest do kopiowania w celu zapisania treści na dysku lub nośniku zewnętrznym. 
 3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 4. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta albo za pomocą opcji Zamówienie jako gość.
 5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego (oraz kodeksu postępowania cywilnego), a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich.
 8. W rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się kopiowania naszych zdjęć i innych materiałów autorskich, a jednocześnie uprzedzamy o odpowiedzialności za naruszenia norm prawnych wynikających z ww. aktu prawnego.

Dane osobowe w sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 • Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe Klientów są przechowywane w zbiorze danych naszej firmy. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na nasze potrzeby i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.